Pre lepší užívateľský komfort používame súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Matuzalem.com-sk, s.r.o.

I. Úvod
Tieto informácie o ochrane osobných údajov upravujú základné práva, účely spracovania, spôsoby spracúvania a rozsah spracúvania osobných údajov spoločnosťou Matuzalem.com-sk, s.r.o., zákonné lehoty spracúvania a archivovania osobných údajov a zoznam práv dotknutých osôb v súvislosti s užívaním E-shopu.

II. Identifikovanie a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Spoločnosť Matuzalem.com-sk, s.r.o., so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 50432931, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č, 123099/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je distribútorskou spoločnosťou, ktorá má oficiálne oprávnenie distribuovať produkty značky Matuzalem na území Slovenskej republiky.
Osobou poverenou dohľadom nad ochranou osobných údajov je Zodpovedná osoba. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov prijíma Zodpovedná osoba všetky informácie, dotazy a námietky na mailovej adrese zodpovednaosoba@matuzalem.com alebo písomne listom zaslaným na adresu nášho sídla.
Spoločnosť Matuzalem.com-sk, s.r.o. nevykonáva žiadny transfer osobných údajov do tretích krajín.

III. Právny základ spracovania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s právnym poriadkom SR, všeobecne záväzným právnymi predpismi Európske únie a to najmä:

  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOU“)
  • Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/6769 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona v slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
  • Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • a iné


IV. Dotknutá osoba

1. Pre účely tejto informácie je dotknutou osobou Zákazník – fyzická osoba, ktorá je užívateľom E-shopu, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Matuzalem.com-sk, s.r.o. a ktorej osobné údaje sú v súvislosti s užívaním E-shopu spracúvané podľa § 6 a násl. ZOOU.
2. Nariadenie umožňuje Prevádzkovateľovi spracúvať osobné údaje ak:
- zákazník vyjadril súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov minimálne na jeden konkrétny účel, 
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán je zákazník,
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku zákazníka alebo inej fyzickej osoby,
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva zákazníka vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je zákazníkom dieťa.

V. Oprávnený záujem 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj na základe oprávnených záujmov. Oprávnený záujem je záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Zákazníka, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je Zákazníkom dieťa.
2. Oprávnený záujem nesmie byť v rozpore s právnou úpravou ochrany osobných údajov ani inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pokiaľ sa nejaký záujem prevádzkovateľa považuje za oprávnený, môže za účelom jeho dosiahnutia spracúvať osobné údaje Zákazníka za predpokladu, že jeho práva a záujmy prevažujú nad základnými právami, slobodami a oprávnenými záujmami Zákazníkov. Z toho vyplýva, že skôr ako dôjde k spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov, Prevádzkovateľ preverí či záujem je skutočne oprávnený a následne posúdi či oprávnený záujem preváži na právami a slobodami Zákazníka.
3. Zákazník má právo podať námietku Zodpovednej osobe proti takémuto postupu spracovania osobných údajov a požiadať o výmaz osobných údajov. Po takejto námietke musí prevádzkovateľ realizovať individuálne posudzovanie či jeho oprávnený záujem skutočne prevažuje nad základnými právami a slobodami Zákazníka, ktorý vzniesol námietku.
4. Medzi oprávnené záujmy Prevádzkovateľa patria:
• ochrana majetku spoločnosti,
• ochrana bezpečnosti zamestnancov a klientov spoločnosti, obozretné podnikanie spoločnosti,
• prevencia a detekcia finančnej kriminality,
• propagácia služieb, dobrého mena a povesti prevádzkovateľa.

VI. Účel a rozsah spracovania osobných údajov

1. Účelom spracovania osobných údajov je uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom. Splnením kúpnej zmluvy sa rozumie najmä vybavenie objednávky, zabezpečenie prepravy a pod.
2. Zákazník sa môže prostredníctvom webového rozhrania E-shopu registrovať a vytvoriť si užívateľský účet. Za účelom registrácie a vedenia užívateľského účtu Zákazníka budú prevádzkovateľom spracúvané osobné údaje najmä v tomto rozsahu:
- Meno
- Priezvisko
- E-mail
- Telefónne číslo
- Heslo
- Názov adresy
- Názov obchodnej spoločnosti
- Údaje o objednávkach
- Dobropisy
- Fakúry


a to na základe súhlasu Zákazníka, ktorý Prevádzkovateľ udelí výberom ikony „súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre účely registrácie a vedenia užívateľského účtu“. Osobné údaje za účelom registrácie a vedenia užívateľského účtu poskytuje Zákazník dobrovoľne na dobu päť (5) rokov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje Zákazníka nebude poskytovať tretím osobám.
3. Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje pre účely splnenia právnych povinností, ktoré súvisia s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. na vedenie účtovníctva, registratúry a archivácie).
4. Prevádzkovateľ bude za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje najmä v tomto rozsahu :
a) Povinnom:
- Meno
- Priezvisko
- E-mail
- Dodacia adresa ak sa líši od fakturačnej adresy
- Fakturačná adresa
b) Dobrovoľnom:
- Telefónne číslo
- Obchodná spoločnosť.

5. Zákazník môže pri zadávaní objednávka a/alebo pri vykonávaní registrácie vysloviť súhlas so spracovaním osobných údajov aj za účelom reklamy a marketingu ( napr. na zasielanie noviniek, akciových ponúk, a pod.), a to zakliknutím príslušného políčka označeného „Súhlasím so zasielaním reklamných a marketingových noviniek“.
Pre účely reklamy a marketingu budú spracúvané osobné údaje Zákazníka najmä v rozsahu:
- Meno
- Priezvisko
- Adresa
- E-mail
- Telefónne číslo.

Osobné údaje za účelom reklamných a marketingových noviniek poskytuje Zákazník dobrovoľne na dobu päť (5) rokov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje Zákazníka nebude poskytovať tretím osobám.
6. Príjemcom osobných údajov Zákazníka, ktoré budú získané Prevádzkovateľom za účelom uzatvorenia a splnenia kúpnej zmluvy, budú okrem účtovnej kancelárie D.C Profit, s.r.o., so sídlom Slávičie údolie 104, 811 02 Bratislava, IČO: 36842621, aj prepravcovia zabezpečujúci prepravu produktov tj. (E-kurier – GP Logistics s.r.o, K Lodenici 7396/2, 921 01 Piešťany) a osoby zabezpečujúcej platbu t.j. poskytovateľ platobnej brány.

VII. Zoznam práv Zákazníka

1. Medzi práva Zákazníka uvedených v čl. 12 a nasl. Nariadenia a v § 19 a nasl. ZOOU patria práva na informáciu alebo oznámenia o:
- Identifikačných údajoch a kontaktných údajoch prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
- kontaktných údajoch zodpovednej osoby,
- účele spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené,
- právnom základe spracúvania osobných údajov,
- oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
- identifikácii príjemcu alebo kategórii príjemcu,
- tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, identifikácii tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené,
- dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
- práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Zákazníka, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
- práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
- práve obrátiť sa na Úrad a podať návrh na začatie konania o tom, že boli dotknuté jeho/jej práva podľa Zákona o ochrane osobných údajov a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
- tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je Zákazník povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
- existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ Zákazníkovi informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu, inom účele spracúvania a ďalšie relevantné informácie uvedené vyššie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané,
- práve získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, Zákazník má právo získať prístup k týmto osobným údajom,
- práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Zákazníka, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
- zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Zákazníka,
- primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie,
- oprave osobných údajov, vymazaní osobných údajov alebo obmedzení spracúvania osobných údajov,
- práve získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
- práve namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Zákazníka alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku,
- práve namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať,
- práve na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú,
- povinnosti prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu oznámiť Zákazníkovi porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
2. Zákazník si môže svoje práva uplatniť písomne a z obsahu žiadosti musí vyplývať, že si uplatňuje svoje právo. Žiadosť podaná elektronickou poštou musí byť doručená aj písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania. Žiadosť Zákazníka vybavíme v lehote 30 dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti. Zákazník má tiež právo obrátiť sa so svojou žiadosťou priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

VIII. Bezpečnostné opatrenia

1. Za účelom ochrany osobných údajov Zákazníkov Prevádzkovateľ prijíma a zabezpečuje potrebné bezpečnostné opatrenia. Tieto opatrenia sú rovnako aplikované na všetky procesy od zberu informácií, ich ukladania, spracúvania až po ich likvidáciu a zameriavajú sa na ochranu osobných údajov Zákazníkov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
2. Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť osobných údajov technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami, ktoré zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané s použitím šifrovacieho softvéru, dbá na dodržiavanie povinností a mlčanlivosti a ďalších pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.
3. Prevádzkovateľ uchováva a chráni osobné údaje týkajúce sa Zákazníka po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Osobné údaje, na ktoré už vypršalo oprávnenie ich spracúvať a uchovávať, sa vymazávajú. Získané alebo spracúvané osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu osobných údajov do členských štátov Európskej únie, a tiež do štátov, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany, a to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov.


IX. Cookies

1. Webové stránky www.sk.matuzalem.com Prevádzkovateľa ukladajú na zariadená Zákazníkov tejto webovej stránky tzv. cookies. Cookies sú krátke textové súbory, ktoré sú odoslané z webovej stránky www.sk.matuzalem.com do prehliadača. Cookies umožňujú webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve Zákazníka ( napr. nastavenie, preferovaný jazyk..), vďaka čomu je ďalšia návšteva Zákazníka na webovej stránke Prevádzkovateľa jednoduchšia. Cookies môžu slúžiť aj k iným účelom napr. sledovaniu návštevnosti webovej stránky.
2. Prevádzkovateľ spracúva tzv. nevyhnutne nutné cookies najmä pre účely riadneho fungovania a pod. Prevádzkovateľ ďalej spracúva tzv. funkčné cookies umožňujúce prispôsobenie obsahu webových stránok preferenciám Zákazníka, tieto cookies sú anonymizované. Prevádzkovateľ ďalej spracúva tzv. výkonnostné a analytické cookies, ktoré zhromažďujú informácie o návštevnosti a používaní a prevádzke webových stránok.
3. Najnovšie prehliadače umožňujú správu súboru cookies. V niektorých prehliadačoch je možné nastaviť pravidlá pre súbory cookies, prípadne zakázania ukladania súborov cookies, okrem webových stránok, ktorým Zákazník dôveruje a už aj uložené cookies je možné vymazať. Niektoré prehliadače ponúkajú možnosť prehliadania webových stránok v tzv. anonymnom režime. V takomto prípade sa súbory cookies vytvorené pri prehliadaní v anonymnom režime po zatvorení všetkých anonymných okien spravidla vymažú.
4. Otvorením a užívaním webových stránok Prevádzkovateľa dáva Zákazník súhlas k ukladaniu a spracovaniu tzv. nevyhnutných cookies, ktoré sú potrebné pre riadne fungovanie webových stránok (E-shopu) a tzv. funkčných cookies. Kliknutím na tlačidlo „OK“ dáva Zákazník súhlas s uložením a spracovaním tzv. výkonnostných a analytických cookies súborov, ktoré zhromažďujú informácie o návštevnosti a používaní prevádzky webových stránok, a to za účelom analýzy návštevnosti E-shopu, zlepšeniu fungovania E-shopu a marketingovej činnosti Prevádzkovateľa.


X. Webové stránky tretích strán

1. Webové stránky Prevádzkovateľa obsahujú hypertextové odkazy a referencie na iné webové stránky. Berte prosím na vedomie, že tieto Informácie o ochrane osobných údajov sa na takéto webové stránky nevzťahujú. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ochranu súkromia a postupy webových stránok, ktoré nie sú ním spracovávané a preto odporúčame sa dôkladne oboznámiť s podmienkami ochrany a spracovania osobných údajov na týchto webových stránkach.
2. V prípade, že ste sa dostali na webové stránky Prevádzkovateľa prostredníctvom tretej strany, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za ochranu osobných údajov a ich spracúvanie a rovnako odporúčame sa dôkladne oboznámiť s podmienkami ochrany a spracovania osobných údajov na takýchto webových stránkach.