Pre lepší užívateľský komfort používame súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Reklamačný poriadok


I. Všeobecné ustanovenia
1. Tento reklamačný poriadok je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 616 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

2. Predávajúci je obchodná spoločnosť Matuzalem.com-sk, s.r.o. so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 50432931, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 123099/B.

3. Kupujúci (ďalej len „Zákazník“) je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.


II. Zodpovednosť predávajúceho a záručné podmienky

1. Predávajúci zodpovedá za to, že odovzdá Zákazníkovi tovar v dohodnutom množstve, akosti a prevedení, tzn. bez závad. Ak nebolo medzi Zákazníkom a Predávajúcim dohodnuté niečo iné, platí že tovar musí zodpovedať minimálne bežnej kvalite.

2. Tovar je vadný, ak nemá vlastnosti uvedené v bode 1. tohto článku. Za vadu sa považuje aj plnenie iným tovarom ako bol Zákazníkom objednaný. Za vadu sa považujú aj chyby v dokladoch potrebných pre užívanie Tovaru. Za vadu sa nepovažuje ak je zrejmé z dokladov, že Predávajúci dodal menšie množstvo ako bolo objednané Zákazníkom.

3. Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi za to, že tovar pri prevzatí nemá žiadne vady, najmä že je tovar dodaný v nepoškodenom transportovanom obale. Po prevzatí zodpovedá Predávajúci Zákazníkovi za to, že prevzatý Tovar:

a) má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ak si ich strany nedohodli, tak že má vlastnosti, ktoré výrobca alebo Predávajúci popísal v informačnom letáku alebo ktoré Zákazník očakával vzhľadom na povahu Tovaru resp. reklamy, ktorú o Tovare vykonal Predávajúci,
b) zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci uvádza v priloženom informačnom letáku, alebo zodpovedá účelu, pre ktorý sa Tovar tohto druhu obvykle používa,
c) je v zodpovedajúcej kvalite, množstve a prevedení,
d) má na obale vyznačenú expiračnú dobu,
e) vyhovuje požiadavkám právnych predpisov SR.

Zákazník má nárok na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúcim alebo na vrátenie kúpnej ceny a to podľa zvolenia Zákazníkom.


4. Na Tovar sa vzťahuje záručná doba zodpovedajúca povahe Tovaru, ktorá je v súlade s právnymi predpismi uvedená na obale Tovaru, v návode, v príbalovom informačnom letáku k Tovaru alebo v reklame, ako doba počas ktorej je možné Tovar použiť. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Tovaru Zákazníkom a trvá 24 mesiacov.

5. V prípade Tovaru Predávajúceho je podľa osobitných predpisov na Tovare vyznačená a tzv. expiračná doba, ako doba, do ktorej musí byť vec použitá.

6. Zákazník je oprávnený uplatniť právo na zodpovednosť za vady v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ak tovar nezodpovedá podmienkam uvedeným v ods. 3. a 4. tohto článku. Svoje právo na uplatnenie zodpovednosti za vady si uplatní na priloženom Reklamačnom protokole TU

7. Predávajúcemu zodpovednosť za vady nevznikne ak
a) pri Tovare predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola cena znížená,
b) opotrebenie Tovaru bolo spôsobené jeho obvyklým používaním,
c) to vyplýva z povahy Tovaru,
d) Tovar mechanicky poškodil Zákazník, resp. používal a uskladňoval Tovar v nevhodných podmienkach,
e) nesprávne a neodborne s Tovarom manipuloval alebo nesprávne a neodborne ho používal alebo zasahoval doňho bez súhlasu výrobcu,
f) Tovar bol poškodený v dôsledku vyššej moci.
Predávajúci si vyhradzuje právo nevracať za takýto Tovar peniaze a právo nezmeniť ho za iný Tovar.

8. Zákazník má právo Tovar neprevziať, v prípade že v okamihu prevzatia Tovar javí známky poškodenia. Zákazník je povinný Tovar ihneď po prevzatí skontrolovať a bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zistených vadách telefonicky na čísle Predávajúceho 0903 770 131 alebo písomne zaslaním vyplneného Reklamačného formuláru listom na adresu sídla Predávajúceho alebo elektronicky na e-mailovú adresu informacie@matuzalem.com.

9. Vadu je povinný Zákazník oznámiť bez zbytočného odkladu hneď potom, ako mohol vady s vynaložením náležitej starostlivosti zistiť. V Reklamačnom formulári musí Zákazník uviesť stručný popis vady a pre riadne vyriešenie Reklamácie je Zákazník povinný doručiť poškodený Tovar Predávajúcemu. V prípade zaslania Tovaru poštou nie je možné spätné zaslanie na dobierku.


10. V prípade opodstatnenej Reklamácie t.j. ak je vada plnenia podstatným porušením zmluvy, má Zákazník právo na :
a) odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho Tovaru,
b) primeranú zľavu z kúpnej ceny,
c) vrátenie kúpnej ceny,
d) odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Zákazník oznámi Predávajúcemu, aké právo si vybral už pri oznámení v Reklamačnom protokole , alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Ak Predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote, alebo oznámi Zákazníkovi, že vady odstrániť nemôže, môže Zákazník požadovať primerané zníženie kúpnej ceny alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zákazník si nevyberie svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení kúpnej zmluvy.

11. Pokiaľ ide o nepodstatné porušenie Kúpnej zmluvy má Zákazník právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak Zákazník neuplatní právo na zníženie kúpnej ceny včas, môže Predávajúci dodať chýbajúci Tovar alebo odstrániť právnu vadu a iné vady môže odstrániť podľa svojho uváženia tak, aby to neprimerane nezaťažovalo Zákazníka. Pri opakovanom dodaní vadného Tovaru má právo Zákazník od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpiť od kúpnej zmluvy môže Zákazník aj v prípade, že Predávajúci nie je schopný v primeranej lehote (max 30 dní ) odstrániť vady na Tovare alebo právne vady dodaním nového Tovaru alebo primeraným znížením kúpnej ceny. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné na predpísanom formulári Predávajúceho TU

12. Predávajúci je povinný vybaviť Reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) Odovzdaním chýbajúceho tovaru,
b) Výmenou tovaru,
c) Vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) Vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru,
e) Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru ak:
- Zákazník nemôže vrátiť Tovar
- Zákazník Tovar použil pred objavením jeho vady
- Zákazník predal Tovar pred objavením jeho vady
- Zákazník pozmenil Tovar pri obvyklom používaní.

Ak vráti Zákazník Tovar len čiastočne, uhradí Predávajúcemu náhradu do výšky prospechu, ktorý mal z použitia Tovaru.
Predávajúci rozhodne o Reklamácii do 3 pracovných dní po dni doručenia Reklamácie a najneskôr do 30 dní od uplatnenia Reklamácie doručí kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie elektronicky alebo poštou na adresu Zákazníka. Po uplynutí tejto 30 dňovej lehoty má právo Zákazník od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pre plynulé vybavenie Reklamácie odporúčame vadný tovar zaslať na adresu sídla Predávajúceho aj spolu s ostatnými dokladmi ( faktúra, pokladničný doklad, obal), pre vybavenie Reklamácie je rozhodný deň prevzatia Reklamácie Predávajúcim tj dátum prijatia plnenia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Za plynutie lehoty zodpovedá u Predávajúceho zodpovedná osoba, ktorá sleduje plynutie lehoty a vybavenie Reklamácie v súlade s zákonom o ochrane spotrebiteľa a občianskeho zákonníka.

13. Pri dodaní nového Tovaru vráti Zákazník Predávajúcemu na svoje náklady Tovar pôvodne dodaný. Zákazník má nárok na preplatenie nevyhnutných nákladov s vrátením Tovaru v podobe poštovného a zároveň po predložení preukazného daňového dokladu o úhrade poštovného preukazujúceho výšku skutočne vynaložených nákladov na vrátenie Tovaru. Predložiť preukazný daňový doklad je Zákazník povinný do 3 pracovných dní od jeho obdržania inak nemá nárok na preplatenie týchto nákladov.

III. Záverečné ustanovenia
1. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Zákazníkom.
2. Zodpovednosť za vady sa riadi zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.11. 2018. Zmeny Reklamačného poriadku sú vyhradené.