Pre lepší užívateľský komfort používame súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) v súlade s § 588 a násl.  Z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení (podľa len „OZ“) a v súlade s z.č. 102/2014 Z.z, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoOS“), upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti s používaním internetového obchodu na adrese www.matuzalem.com (ďalej len „E-shop“), a to najmä právne vzťahy vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Matuzalem.com-sk, s.r.o., IČO: 50432931, so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, v odd. S.r.o., vložka č. 123099/B (ďalej len „Predávajúci“), ako predávajúcim a prevádzkovateľom Eshopu, a Zákazníkom E-shop, ako kupujúcim.
 2. Kontaktné údaje Predávajúceho:
 • Poštová adresa na doručenie: Matuzalem.com-sk, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
 • Adresa pre osobný odber: Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
 • E-mail: informacie@matuzalem.com
 • Telefon: + 421 903 770 131
 1. Podnikateľom je osoba, ktorá v zmysle ustanovenia § 2 z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „OBZ“) vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo podobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Pre účely ochrany spotrebiteľa sa za podnikateľa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo podobnou činnosťou, či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa, a osoba zapísaná v obchodnom registri (ďalej len „Podnikateľ“).
 2. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy alebo pri jednaní s Predávajúcim v zmysle § 52 OZ nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo  inej podnikateľskej činnosti, (ďalej len „Spotrebiteľ“).
 3. „Zákazník“ je užívateľ E-shopu, ktorý je Spotrebiteľom.
 4. Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú len na vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Spotrebiteľa, ponuka uskutočnená Predávajúcim prostredníctvom E-shopu je určená len Spotrebiteľom, ako koncovým zákazníkom. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Podnikateľom môže byť prostredníctvom E-shopu uzatváraná len na základe samostatnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Podnikateľom a za podmienok v nej uvedených, pričom táto zmluva musí byť uzatvorená v písomnej podobe a jej uzatvorenie musí predchádzať uskutočneniu objednávky Podnikateľa prostredníctvom E-shopu.
 5. Tieto Obchodné podmienky, Reklamačný poriadok, informácie o Doprave a platbe a informácie o ochrane osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Zákazníkom. Odoslaním objednávky Zákazník potvrdzuje, že sa dopredu zoznámil so znením týchto Obchodných podmienok, Reklamačného poriadku, informáciami o Doprave a platbe a Informáciami o ochrane osobných údajov.

 II. Predmet kúpnej zmluvy 

 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú kozmetické produkty a potravinové doplnky predávané pod značkou MATUZALEM na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v súlade a za podmienok zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.
 2. Zmluva vzniká :

       a) zaplatením kúpnej ceny Zákazníkom uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej Predávajúcim

       b) vyplnením a potvrdením objednávky Zákazníkom priamo na internetovom portáli Predávajúceho www.matuzalem.com.  

 1. Oboznámenie sa s VOP a následne zaplatenie zálohovej faktúry nahrádza záväznú objednávku produktov v množstve a cene uvedenej na zálohovej faktúre. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zálohovej faktúry.

 III. Registrácia a Užívateľský účet

 1. Ak to umožňuje webové rozhranie E-shopu, má Zákazník možnosť sa v E-shope registrovať. Na základe registrácie môže Zákazník pristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „Užívateľský účet“). Registrácia a vytvorenie Užívateľského účtu nie je podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy a Zákazník môže objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania E-shopu.
 2. Pri registrácii v E-shope a pri objednávaní tovaru bez registrácie je Zákazník povinný uvádzať akékoľvek údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené v Užívateľskom účte alebo pri objednávaní sú Predávajúcim považované za správne a pravdivé. Zákazník nie je oprávnený umožniť prístup a využívanie jeho Užívateľského účtu tretím osobám. V prípade, že Zákazník svoj Užívateľský účet dlhšiu dobu nevyužíva alebo poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane všetkých jej súčastí), môže byť tento účet Predávajúcim zrušený. Zákazník berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu softwaru a hardwaru.

 IV. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Zákazník buď priamo z webového rozhrania E-shopu alebo prostredníctvom svojho Užívateľského účtu vyplní formulár záväznej objednávky a túto objednávku odošle Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „dokončiť objednávku“, „potvrdiť objednávku“, či iné tlačidlo s podobným významom. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Pred odoslaním záväznej objednávky môže zákazník skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. 
 2. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky Zákazníka informatívnym e-mailom zaslaným na Zákazníkom zadanú e-mailovú adresu.
 3. Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním objednávky Zákazníkom. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Obchodné podmienky aj všetky ich súčasti. Pre Zákazníkov sú vždy platné Obchodné podmienky (vrátane všetkých ich súčastí) v znení ku dňu odoslania objednávky Zákazníkom.
 4. Uzatvorená kúpna zmluva (najmä príslušná objednávka Zákazníka, potvrdenie objednávky a vystavená faktúra), je Predávajúcim archivovaná v elektronickej podobe po dobu najmenej 2 rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však po dobu prípustnú podľa príslušných právnych predpisov, Predávajúci k nej na požiadanie umožní Zákazníkovi prístup.
 5. Objednávku je Zákazník oprávnený stornovať telefonicky či e-mailom, a to do okamihu, kým mu bude Predávajúcim oznámené odovzdanie tovaru  preprave. Telefón a e-mail pre prípadné storno objednávky je uvedený v odst. 1.2 týchto Obchodných podmienok.
 6. Všetky ceny uvedené v E-shope sú konečné a vrátane DPH. Akékoľvek zľavy, akčné ceny a ponuky platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Pokiaľ nie je uvedené inak, nie je možné kombinovať prípadné osobné zľavy a bonusy, zľavy tovaru v akcii a akčné ponuky.
 7. Predávajúci môže od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávaný tovar nie je skladom, už sa nevyrába alebo je inak nedostupné alebo je objednaný tovar dlhodobo reklamované z dôvodu výskytu chýb. V takomto prípade bude Predávajúci Zákazníka o vyššie uvedenom informovať a ak to je možné, ponúkne mu podobný tovar.
 8. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet, telefón, a pod.) sa nelíšia od základnej sadzby, t.j. predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.

 V. Dodacie podmienky a prevzatie tovaru

 1. V prípade, že Predávajúci ponúka viac spôsobov dodania tovaru, zvolí si Zákazník spôsob dodania v rámci vyplňovania objednávacieho formulára.
 2. Ak ponúkne Predávajúci dodanie prostredníctvom prepravcu, Prepravcom sa rozumie spoločnosť XY (ďalej len „Prepravca).
 3. Objednaný tovar je expedovaný na prepravu obvykle do dvoch pracovných dní od potvrdenia objednávky v prípade platby na dobierku alebo osobne pri prevzatí a do dvoch pracovných dní od prijatia platby v prípade platby kartou cez internet alebo prevodom z účtu.
 4. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na Zákazníka prevzatím tovaru a zaplatením kúpnej ceny.
 5. Pri nákupe dvoch a viac produktov (kusov tovaru) v jednej objednávke hradí náklady na dodanie (náklady na dopravu prostredníctvom Prepravcu) Predávajúci. V prípade objednaní jedného produktu (kus tovaru) v jednej objednávke, hradí náklady na dodanie tovaru Zákazník, a to vo výške podľa cenníka (odkaz na sekciu „Doprava a platba“). U všetkých objednávok zaslaných na dobierku účtujeme poplatok vo výške podľa cenníka (odkaz na sekciu „Doprava a platba“). O výške poštovného a poplatku za dobierku je Zákazník informovaný v priebehu objednávky na E-shope. V prípade mimoriadnej akcie alebo ponuky toto môže by stanovené inak a Zákazník bude informovaný v priebehu objednávky na E-shope.
 6. Daňový doklad bude Zákazníkovi zaslaný elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke a/alebo bude súčasťou zásielky. Daňový doklad slúži ako záručný list.
 7. Objednaný tovar je Zákazník povinný prevziať ak je tovar doručovaný Prepravcom, bude Zákazník informovaný e-mailom o odovzdaní tovaru Prepravcovi, ohľadne konkrétneho termínu doručenia bude Zákazník kontaktovaný priamo Prepravcom.
 8. V prípade, že Zákazník objednaný tovar neprevezme od Prepravcu na jeho uvedenej doručovacej adrese a tovar bude vrátený Predávajúcemu, je Predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť; toto platí tak isto pre iné, Zákazníkom zvolené spôsoby dodania tovaru, napr. v prípade, že si Zákazník tovar nevyzdvihne v mieste určenom na osobný odber a pod. odstúpenie od zmluvy oznámi Predávajúci Zákazníkovi elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. V prípade neprevzatia tovaru je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať čiastku predstavujúcu náklady vynaložené Predávajúcim na doručenie tovaru na náhradu škody, ktorá Predávajúcemu vznikla porušením povinnosti Zákazníka tovar prevziať; týmto nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody vzniknutej Predávajúcemu nad rámec čiastky nákladov na doručenie. Pokiaľ sa na tom Zákazník a Predávajúci dohodnú, doručí Predávajúci tovar opätovne, avšak na náklady Zákazníka a až po realizácii úhrady týchto nákladov. To všetko platí aj pre prípad, kedy prvý pokus o doručenie nebol Zákazníkom hradený (doručenie zadarmo a pod).

 VI. Platobné podmienky 

 1. Zákazník v rámci objednávky v E-shopu zvolí spôsob platby Kúpnej ceny a všetkých súvisiacich platieb, napr. poštovné a balné, poplatok za dobierku a pod., (ďalej len spoločne ako „Kúpna cena“).
 2. Zákazník si môže zvoliť jednu z nasledujúcich spôsobov platby:
 • Platobnou kartou – Kúpnu cenu Zákazník uhradí platobnou kartou Visa, Visa Electron, Maestro alebo MasterCard. Pri dokončení objednávky bude Zákazník presmerovaný na platobnú bránu spoločnosti...., ktorá zároveň garantuje zabezpečenie platby a prenosu informácií;
 • Bankovým prevodom – Kúpnu cenu uhradí Zákazník vopred  bankovým prevodom na účet Predávajúceho uvedený na faktúre, ktorá mu bude zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke. Po pripísaní platby na účet Predávajúceho bude tovar odovzdaný na prepravu alebo pripravený k inému zvolenému spôsobu dodania;
 •  Na dobierku – pri zvolenom spôsobe doručenia Prepravcom zaplatí Zákazník Kúpnu cenu v hotovosti Prepravcovi pri prevzatí tovaru;
 1. V prípade, že Zákazník zvolí spôsob platby platobnou kartou alebo bankovým prevodom a neuhradí záväzok bez zbytočného odkladu po odoslaní objednávky, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. V prípade zvoleného spôsobu platby platobnou kartou a bankovým prevodom nie sú Predávajúcim účtované žiadne ďalšie poplatky, v prípade zvolenia spôsobu platby dobierkou je Predávajúcim účtovaný poplatok vo výške podľa cenníka.

 VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Zákazník môže od kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých v kúpnej zmluve a v prípadoch stanovených zákonom.
 2. Pri uzatvorení kúpnej zmluvy prostredníctvom E-shopu dochádza k uzavretiu zmluvy distančným spôsobom. Od tejto kúpnej zmluvy má Zákazník právo odstúpiť v lehote 14 (štrnásť) dní bez udania dôvodu, pričom táto lehota začína Zákazníkovi plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od zmluvy, postačuje odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty odoslať.
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí mať formu jednoznačného prehlásenia (napr. vo forme listu zaslaného poštou). K odstúpeniu od kúpnej zmluvy môže byť Zákazníkom využitý vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (na stiahnutie), použitie vzorového formulára však nie je povinnosťou. 
 4. Tovar musí byť v prípade odstúpenia od zmluvy Zákazníkom bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od zmluvy, vrátený, a to jeho zaslaním na adresu doručenia. Tovar musí byť vrátený úplný, nepoškodený, v stave a hodnote, v akom ho Zákazník prevzal, v neporušenom originálnom obale a vrátane všetkej priloženej dokumentácie, t.j. vrátane faktúry, alebo musí byť vznik kúpnej zmluvy inak bezpochybne preukázaný.
 5. Ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Zákazníkom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva Zákazníka od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa § 8 ZoOS, darovacia zmluva stráca účinnosť a Zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj akékoľvek s ním poskytnuté darčeky.
 6. Vzhľadom k povahe tovaru ponúkanom v E-shope Predávajúci upozorňuje na to, že od kúpnej zmluvy nemôže Zákazník odstúpiť v prípade kúpy tovaru v uzatvorenom obale, ktorý Zákazník z tohto obalu vybral a z hygienických dôvodov nie je možné ho vrátiť.
 7. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Zákazníkom nesie náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu Zákazník. Predávajúci v takom prípade vráti Zákazníkovi všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Ak pri odstúpení od kúpnej zmluvy zvolí Zákazník iný spôsob vrátenia peňažných prostriedkov, budú mu Predávajúcim vrátené týmto Zákazníkom zvoleným spôsobom. Ak Zákazník zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Zákazníkovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Zákazníkovi skôr, než mu Zákazník tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

 VII. Práva Zákazníka z chybného plnenia a reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi za to, že tovar nemá pri prevzatí chyby.
 2. Na tovar sa vzťahuje záručná doba odpovedajúca povahe tovaru, ktorá je uvedená na obale výrobku ako doba použiteľnosti tovaru (myslí sa tým aj doba, počas ktorej je tovar použiteľný po prvom použití). Záručná doba plynie od prevzatia tovaru Zákazníkom.
 3. V prípade, že sa po prevzatí tovaru Zákazníkom vyskytnú v záručnej dobe chyby, môže Zákazník uplatniť reklamáciu. Bližšie informácie o právach zákazníka z chybného plnenia a podmienky pre uplatňovanie týchto práv sú obsiahnuté v Reklamačnom poriadku.
 4. Akékoľvek prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s príslušnými právnymi predpismi a Reklamačným poriadkom.

 IX. Alternatívne riešenie sporov a orgán dohľadu

 1. Zákazník je pri riešení prípadných sporov s Predávajúcim oprávnený riešiť spor po neúspešnom riešení s Predávajúcim prostredníctvom a v súlade s z.č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia.   
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov s cieľom dosiahnutia zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Zákazníkom a Predávajúcim.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť. Zákazník  sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 4. Zákazník môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov viď Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013). Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 5. Zákazník sa môže so sťažnosťou obrátiť na orgány štátneho dozoru alebo orgány dohľadu. A to najmä na Slovenskú obchodnú inšpekciu v súlade so zákonom č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

 X. Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci je správcom osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení ( ďalej len „ZOOU“)a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
 2. Zákazník je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov. Zákazník je povinný uvádzať svoje osobné údaje pravdivo bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o ich zmene. V prípade neposkytnutia osobných údajov Zákazníkom nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu. 
 3. Zákazník v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a ZOOU poskytuje Predávajúcemu osobné údaje na účel vytvorenia objednávky, uzatvorenia kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácii medzi stranami. 
 4. Predávajúci poskytne údaje Zákazníka uvedeným príjemcom: Matuzalem.com-sk, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 50432931, D.C Profit, s.r.o. Slávičie údolie 104, 811 02 Bratislava, IČO: 36842621, e-kurier – GP Logistics s.r.o. K Lodenici 7396/2, 921 01  Piešťany, IČO: 46527168 
 5. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Zákazníka v súlade s ustanoveniami ZOOU a všeobecného nariadenia. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä v priebehu správneho či trestného konania). Predávajúci bude osobné údaje Zákazníka spracovávať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
 6. Zákazník, ktorého osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má právo od predávajúceho požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov a súčasne má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti Zákazníka v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 7. Ak sa Zákazník domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže kupujúci adresovať zodpovednej osobe predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@matuzalem.com.
 8. Kúpením tovaru vzniká medzi Zákazníkom a Predávajúcim vzťah, na základe ktorého Predávajúci využíva osobné údaje Zákazníka aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Predávajúceho. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Oprávneným záujmom je informovať dotknuté osoby o vlastných podobných produktoch a službách. je Doba spracúvania osobných údajov je 5 rokov odo dňa posledného nákupu tovaru.
 9. Osobné údaje budú poskytované príjemcom uvedeným v bode 4 tohto článku. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a iným osobám za účelom priameho marketingu.
 10. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám Zákazníka  bude Prevádzkovateľ na základe histórie objednávok kupujúceho vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk budú využívané aktivity kupujúceho na webových sídlach (cookies a google analytics). 

 XI. Záverečné ustanovenia

 1. Akékoľvek právne vzťahy vyplývajúce a súvisiace s kúpnou zmluvou uzatváranou prostredníctvom E-shopu, ktorých súčasťou sú tieto Obchodné podmienky, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej Republiky.
 2. Kúpna zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.
 3. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 11. 2018 a sú k dispozícii v tlačenej forme na adrese sídla Predávajúceho alebo dvadsaťštyri (24) hodín denne elektronicky na internetovom portáli Predávajúceho www.matuzalem.com a strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.